• Doğu Türkistan Türk'ünü Çin Hükumeti Katletti

  Doğu Türkistan Türk'ünü Çin Hükumeti Katletti

 • İFTAR

  İFTAR

 • Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e ATATÜRK

  Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e ATATÜRK

 • 3 Mayıs Türkçüler Günü Programı

  3 Mayıs Türkçüler Günü Programı

 • Alparslan Türkeş Hatırasına

  Alparslan Türkeş Hatırasına "Türklerde Devlet...


“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

 
Ana sayfaŞUBELERFaaliyetlerTürk Ocakları Ankara Şubesi Faaliyetleri 2006-2007

Türk Ocakları Ankara Şubesi Faaliyetleri 2006-2007

2007-05-14

GENEL KURUL
FAALIYETLER

KÜLTÜR, SOSYAL VE EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI
KONFERANSLAR
SEMÝNERLER
KÝTAP OKUMA VE CUMA SOHBETLERÝ
ZÝYARETLER
KONSERLER
80. YIL KUTLAMALARI
YARIÞMALAR
PANELLER
RAMAZAN SOHBETLERÝ
YEMEKLÝ TOPLANTILAR
GEZÝLER
BASIN - TV
KURSLAR
YAYINLARIMIZ

GENEL KURUL

3 Aralýk 2005 – Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Onbirinci Genel Kurulu þube merkezinde
yapýlmýþ ve Genel Kurul sonucunda,

Yönetim Kuruluna :
Türkân HACALOÐLU Baþkan
Zeki BÝRDOÐAN Baþkan Yardýmcýsý
Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU Sekreter
K. Burak YETKÝN Muhasip
Yrd.Doç.Dr.Muharrem ÇETÝN Üye
Mehmet ALTIPARMAK Üye
Ömer CEYLAN Üye

Denetleme Kuruluna :
Orhan YAVUZ Baþkan
Nurullah KEMALOÐLU Üye
Dr.Uður GÖNÜLALAN Üye

Kurultay Delegeliklerine:
Türkân HACALOÐLU
Meriç COÞKUN
Þükrü SALKAYA
Dr. Ali TOKER
Dr. Mehmet KUNDAKÇI
Þakir GÖZÜBÜYÜK
Necdet CÝVAN

seçilmiþlerdir.

Þube Yönetim Kurulu her hafta salý akþamlarý toplanmayý kararlaþtýrmýþtýr

Aylýk nöbet çizelgesi oluþturulmuþ olup, þubenin her gün açýk olmasý saðlanmýþtýr.

Þube Hars Heyeti teþekkül ettirilmiþtir ;
- Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN
- Tümen SOMUNCUOÐLU
- Dr. Abdullah GÜNDOÐDU
- Dr. Altan ÇETÝN
- Dr. Çetin Murat HAZAR
- Av. Durdu GÜNEÞ
- Mehmet ÖZGEDÝK
- Mümtaz Afþin ESÝ
- Alperen YURTSEVER
- Tolga ATÝK
- Sabiha YALÇIN

KÜLTÜR, SOSYAL VE EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI

28 Nisan 2007 -  Gençler arasýnda birlikteliði artýrmak amacýyla Ocakta sabah kahvaltýsý yapýlmýþ,  bu kahvaltýya yaklaþýk elli üniversiteli Türk  Ocaklý gençler katýlmýþtýr.
 
8 Nisan 2007 -   Kastamonu Türk Ocaðý  açýlýþýna katýlým.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesini temsilen Þube Baþkaný Türkân HACALOÐLUÇaðrý ACI ve Denetleme Kurulu Üyesi Orhan YAVUZ’ dan oluþan bir heyetle Türk Ocaklarý Kastamonu Þubesinin açýlýþýna katýlmýþtýr.

17 Aralýk 2006 -  KKTC Birinci Cumhurbaþkaný Rauf DENKTAÞ’ ý  karþýlayýþ.
Kýrþehir Þubesinde konferans vermek üzere Esenboða Havaalanýnda, Genel   Merkez ve Þubemiz temsilcileri tarafýndan karþýlanan Rauf DENKTAÞ, daha  sonra Þubemiz ekibi, Türkan HACALOÐLU,  Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU, Mehmet ALTIPARMAK, Çaðrý ACI ve Ahmet DOÐAN tarafýndan Kýrþehir’e  kadar kendilerine refakat edilmiþ, Rauf DENKTAÞ’ýn konferansýný müteakip Kýrþehir Türk Ocaðý ziyaret edilerek Ankara’ya dönülmüþtür.

5 Aralýk 2006  -  Dünya Sivil Toplum Kuruluþlarý Günü dolayýsýyla,  Sivil Toplum Kuruluþlarý  temsilcileri ile Keçiören Estergon  Kalesindeki yemeðe Þubemizitemsilen,  Þube Baþkaný Türkân HACALOÐLU,  Sekreter Uðurcan    KÜÇÜKAÐAOÐLU  ve Mehmet ALTIPARMAK katýlmýþtýr.

 26 Kasým 2006 - Eskiþehir Bölge Toplantýsýna katýlým.                          
Türk Ocaklarý Genel Merkezinin, Eskiþehir Þubesinin misafirliðinde, yaptýðý  Bölge toplantýsýna, Þubemiz Türkân HACALOÐLU’ nun Baþkanlýðýnda Zeki  BÝRDOÐAN,  Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU,  Mehmet ALTIPARMAK, Ömer CEYLAN  ve  Ahmet DOÐAN ‘dan oluþan bir heyetle katýlmýþtýr.

21 Kasým 2006 -  301. madde ile ilgili olarak; Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcileri ile Þubemizi temsilen Þube Baþkaný Türkân HACALOÐLU’nun katýldýðý heyet, önce Adalet Bakaný Cemil ÇÝÇEK’i daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Deniz BAYKAL’ý makamýnda ziyaret etmiþtir.

19 Kasým 2006 - “Türk Ocaklarý Ankara Þubesinden Gýda ve Giyecek Yardýmý”
Çorum ili Bayat ilçesi Ahacýk Köyü Naspýnar Mahallesi geçirdiði  yangýn   sonucunda büyük bir hasar meydana gelmiþ ve çok sayýda ev yanarak bir çok hane açýkta kalmýþtýr.
Üçbin nüfuslu bir Türkmen köyü olan Ahacýk köyü Naspýnar mahallesi bin nüfuslu ve 116 haneden oluþmakta olup 37 hane tamamen yanmýþtýr.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi üyesi ve Bayat’lýlý olan Neslihan Can’ýn olayý Þube
Yönetimine intikal ettirmesinden sonra, Þube Yönetimi “Naspýnar Köyüne gýda ve giyecek yardýmý     kampanyasý”  baþlatmýþtýr. Bayat ilçe Kaymakamlýðýyla yapýlan görüþmeler sonucunda kýsa sürede toplanan gýda ve giyecekten oluþan yardým malzemeleri 19 Kasým 2006 Pazar günü Þube Baþkaný Türkân Hacaloðlu Baþkanlýðýnda Yönetim Kurulu Üyeleri Uðurcan Küçükaðaoðlu, Mehmet Altýparmak, Ömer Ceylan ve Türk Ocaklý gençlerden Neslihan Can, Bahadýr Özdel, Ülkü Koçak, Yasemin Adar, Seval Bal, Ferit Kerimli, Þamil Ayacan ve Ferhat Arýk’ tan oluþan heyetle yerine ulaþtýrýlmýþtýr.
Sabah saat 8.30 da Ankara’dan yala çýkan yardým heyeti, Bayat Kaymakamý
Ýsmail Koþum, Bayatlý Ýlköðretim Müfettiþi Hüseyin Can, Türk Ocaklarý Çorum Þube Yönetimi ve Mahalli Basýn tarafýndan Kaymakamlýkta karþýlanmýþtýr. Kaymakamlýk ziyaret edilerek yanan köy hakkýnda bilgiler alýnmýþ ve Þube Baþkaný Türkân Hacaloðlu tarafýndan makamýnda Kaymakam Ýsmail Koþum’a Türk Bayraðý ve Türk Ocaklarý yayýnlarýndan oluþan paket takdim edilmiþtir. Daha sonra hep birlikte Bayat ilçesine 33 km mesafedeki Naspýnar köyüne hareket edilmiþtir. Kaymakam ve yardým heyeti köy meydanýnda Muhtar Mustafa Yiðit, Okul Müdürü Ali Saðýr ve evleri yanan köylüler tarafýndan çok sýcak ve samimi bir þekilde karþýlanmýþtýr.
Ankara’dan getirilen bir minibüs dolusu gýda ve giyecek yardým malzemeleri burada Kaymakamlýða  teslim edilerek belirlenen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmýþtýr. Muhtardan köy ve yangýn hakkýnda bilgiler alýnýp köy gezilmiþ, yangýn yeri incelenmiþ, birlikte yemek yenilip çok sýcak ve samimi sohbetlerden sonra, tekrar köyü ziyaret etme sözü verilerek Naspýnar köyünden Bayat’a gelinmiþtir.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi yardým heyeti akþam saat 18.00 de Kaymakam ve yetkililer tarafýn dan Bayat ilçesinden uðurlanarak Ankara’ya hareket etmiþtir. Türk Ocaklarý Ankara Þubesi olarak Naspýnar mahallesi halkýna geçmiþ olsun der, göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yakýn ilgiden dolayý Bayat Kaymakamý Ýsmail Koþum’ a teþekkür ederiz.

15 Mart 2006 - 20 þer kiþinin katýlýmý ile ‘Kazakça’ kursu açýlmýþtýr.

13 Mayýs 2006 - Þubede sazlarla, þarký ve türküler.

10 Mart 2006 - Þair Rýdvan ÇONGUR yönetiminde ‘Güzel Konuþma’ kursu 25 kiþinin katýlýmý ile açýlmýþtýr.

Mart 2006 - Aylýk olarak Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu toplantýsýna Türk Ocaklarýný temsilen Ankara Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Zeki BÝRDOÐAN katýlmaktadýr.

25 Þubat 2006 - 28 kiþinin katýlýmý ile ‘Ýngilizce’ kursu açýlmýþ ve þube lokalinde çalýþmalara baþlamýþtýr.

21 Þubat 2006 - Üniversite öðrencilerinin katýlýmý ile ‘Bilimsel Ar-Ge Çalýþma’ masalarý aþaðýdaki þekilde oluþturulmuþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr.

1- Avrupa Birliði ( 6 kiþi)
2- Türk Eðitim Politikalarý (10 kiþi)
3- Ekonomi (10 kiþi)
4-Ortadoðu ( 8 kiþi)
5- Türk Dünyasý (11 kiþi)
6- Türk Siyasi Hayatý, Türk Kültürü ve Milliyetçilik (10 kiþi)
7- Toplum Bilimi (10 kiþi)

20 Þubat 2006 - Sosyal faaliyetler çerçevesinde þube ‘Tiyatro Ekibi’ oluþturulmuþ ve ‘Çanakkale’ konulu oratoryo çalýþmalarý baþlamýþtýr.

18 Þubat 2006 - Sosyal faaliyetler çerçevesinde Türk Ocaklarý Ankara Þubesi ‘Türk Halk Müziði Korosu’ oluþturulmuþ olup, Fatih KARAOÐLU yönetiminde 30 kiþinin katýlýmý ile þube lokalinde çalýþmalar baþlamýþtýr.

1 Mart 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi ‘Ýnternet sayfasý’ yayýna baþlamýþtýr. Prof. Dr. Orhan KAVUNCU yönetiminde Burak Yetkin, Mümtaz Afþin Esi, aðrý Acý, Ömer Ceylan ve Genel Merkez Ýnternet sayfasý yayýn kurulu yardýmý ile yayýnlanmaktadýr.
Ýnternet adresi : www.ankaraturkocagi.org.tr

FAALÝYETLER

19 Kasým 2006 - “Türk Ocaklarý Ankara Þubesinden Gýda ve Giyecek Yardýmý”
Çorum ili Bayat ilçesi Ahacýk Köyü Naspýnar Mahallesi geçirdiði yangýn sonucunda büyük bir hasar meydana gelmiþ ve çok sayýda ev yanarak bir çok hane açýkta kalmýþtýr. Üçbin nüfuslu bir Türkmen köyü olan Ahacýk köyü Naspýnar mahallesi bin nüfuslu ve 116 haneden oluþmakta olup 37 hane tamamen yanmýþtýr.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi üyesi ve Bayat’lýlý olan Neslihan Can’ýn olayý Þube Yönetimine intikal ettirmesinden sonra, Þube Yönetimi “Naspýnar Köyüne gýda ve giyecek yardýmý kampanyasý” baþlatmýþtýr. Bayat ilçe Kaymakamlýðýyla yapýlan görüþmeler sonucunda kýsa sürede toplanan gýda ve giyecekten oluþan yardým malzemeleri 19 Kasým 2006 Pazar günü Þube Baþkaný Türkân Hacaloðlu Baþkanlýðýnda Yönetim Kurulu Üyeleri Uðurcan Küçükaðaoðlu, Mehmet Altýparmak, Ömer Ceylan ve Türk Ocaklý gençlerden Neslihan Can, Bahadýr Özdel, Ülkü Koçak, Yasemin Adar, Seval Bal, Ferit Kerimli, Þamil Ayacan ve Ferhat Arýk’ tan oluþan heyetle yerine ulaþtýrýlmýþtýr.
Sabah saat 8.30 da Ankara’dan yala çýkan yardým heyeti, Bayat Kaymakamý Ýsmail Koþum, Bayatlý Ýlköðretim Müfettiþi Hüseyin Can, Türk Ocaklarý Çorum Þube Yönetimi ve Mahalli Basýn tarafýndan Kaymakamlýkta karþýlanmýþtýr. Kaymakamlýk ziyaret edilerek yanan köy hakkýnda bilgiler alýnmýþ ve Þube Baþkaný Türkân Hacaloðlu tarafýndan makamýnda Kaymakam Ýsmail Koþum’a Türk Bayraðý ve Türk Ocaklarý yayýnlarýndan oluþan paket takdim edilmiþtir. Daha sonra hep birlikte Bayat ilçesine 33 km mesafedeki Naspýnar köyüne hareket edilmiþtir. Kaymakam ve yardým heyeti köy meydanýnda Muhtar Mustafa Yiðit, Okul Müdürü Ali Saðýr ve evleri yanan köylüler tarafýndan çok sýcak ve samimi bir þekilde karþýlanmýþtýr.
Ankara’dan getirilen bir minibüs dolusu gýda ve giyecek yardým malzemeleri burada Kaymakamlýða teslim edilerek belirlenen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmýþtýr. Muhtardan köy ve yangýn hakkýnda bilgiler alýnýp köy gezilmiþ, yangýn yeri incelenmiþ, birlikte yemek yenilip çok sýcak ve samimi sohbetlerden sonra, tekrar köyü ziyaret etme sözü verilerek Naspýnar köyünden Bayat’a gelinmiþtir.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi yardým heyeti akþam saat 18.00 de Kaymakam ve yetkililer tarafýn dan Bayat ilçesinden uðurlanarak Ankara’ya hareket etmiþtir.
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi olarak Naspýnar mahallesi halkýna geçmiþ olsun der, göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yakýn ilgiden dolayý Bayat Kaymakamý Ýsmail Kosum’ a teþekkür ederiz.


 

KONFERANSLAR

23 Nisan 2007   -      Ýnebolu Tarihi Türk Ocaðý’nda  Konferans;
27 Aralýk 2006 – Ölümünün 70. yýlý dolayýsýyla Ýstiklâl Marþý Þairimiz “Mehmet Âkif  ERSOY”
anýlmýþtýr. Þubemizin Ankara Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlediðive iki saat süren konferansý, bilhassa gençlerin büyük bir dikkatle takip ettikleri müþahade edilmiþtir.
6 Mayýs 2006 -“Türk Kimliði” Müjdat KAYAYERLÝ (Eski Milletvekili)
29 Nisan 2006 - “3 Mayýs’ýn Düþündürdükleri” Prof. Dr. Necmettin SEFERCÝOÐLU (Emekli Öðretim Üyesi)
22 Nisan 2006 - “Küreselleþme ve Millî Kimlik” Nevzat KÖSOÐLU (Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný )
1 Nisan 2006 - “Gençliði Yok Eden Zararlý Alýþkanlýklar” Osman DOÐAN (Yeþilay Ankara Þubesi Baþkan Yardýmcýsý)
11 Mart 2006 - “Dýþ Dünyadaki Geliþmeler ve Türkiye’deki Yansýmalarý” Halil ÞIVGIN (Saðlýk Eski Bakaný)
4 Mart 2006 - “Kuruluþunun 94. Yýldönümünde Türk Ocaklarý ve Türklüðün Meseleleri” Prof. Dr. Orhan KAVUNCU (Türk Ocaklarý Danýþma Kurulu Üyesi)
25 Þubat 2006 - “Cumhuriyet Dönemi Eðitim” Ali Naili ERDEM (Milli Eðitim Eski Bakaný)
18 Þubat 2006 - “Denizler, Türk Boðazlarý ve Boðazlardan Tehlikeli Madde Geçiþi” Taner ÇÝFTÇÝ (Deniz Ulaþtýrmasý Eski Genel Müdürü)
24 Aralýk 2005 - “Gençlerle Genel Deðerlendirme ve Anket çalýþmasý” Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU - Ömer CEYLAN
17 Aralýk 2005 - “Vefatýnýn 30. yýlýnda Hüseyin Nihal ATSIZ Fikirleri ve Düþünce Hayatý” Ali KÜLEBÝ (TUSAM Baþkan Vekili)
10 Aralýk 2005 - “Türk Dili, Dil ve Düþünce Ýliþkileri” Yrd.Doç.Dr. Asiye DUMAN (G.Ü.Eðitim Fak. Türkçe Eðitim Bölümü)
30 Nisan 2005 - “Yeni Türk Ceza Kanunun Getirdikleri” Tâlat ÞALK
2 Nisan 2005 - "17 Aralýk Sonrasý AB ve Kýbrýs" Doç.Dr. Hasan Ünal
29 Mart 2005 - Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinden Abdurrahman Keleþoðlu "Baþkanlýk Meselesi" hakkýnda konuþmuþtur.
19 Mart 2005 - Çanakkale Zaferinin 90. yýlý dolayýsýyla þubemizde bir toplantý düzenlenmiþ, Gazi Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Hâle Þývgýn Çanakkale Savaþlarýný anlatan konuþma yapmýþ, daha sonra türküler söylenmiþ, sinevizyon gösterisi yapýlmýþtýr.
5 Mart 2005 - "Türk Dünyasý Gençlerine Öðütler" Prof.Dr. Orhan Kavuncu
19 Þubat 2005 - "Dýþ Politikamýz Bakýmýndan AB ve Kuzey Irak" Sâdi Somuncuoðlu
1 Ocak 2005 - "Gençlerle Deðerlendirme Toplantýsý"
24 Aralýk 2004 - "Halk Kültürü"
Dr.Yaþar Kalafat
18 Aralýk 2004 - "Bahattin Özkiþi'nin hayatý ve Eserleri" Dr.Ersin Özarslan- Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi.
4 Aralýk 2004 - "Türk Milliyetçiliði Fikir sistemi" Prof.Dr.Ýskender Öksüz ve Emine Iþýnsu (Konuk)Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi.
27 Kasým 2004 - "Türk Milliyetçiliðinin Tarihi Geliþimi ve Türk Ocaklarý" Doç.Dr. Yusuf Sarýnay, Devlet Arþivleri Genel Müdürü
30 Ekim 2004 - "Zaman Yönetimi" - Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi: Ali Osman Er.
23 Ekim 2004 - "Temel Özellikleriyle Kuran" Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi: Dr. Ali Ýsra Güngör.
16 Ekim 2004 - "Ýslâmiyetin Doðuþu ve Hz. Muhammed" Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi: Dr.Durmuþ Arýk
20 Mart 2004 - "Ahýska Türkleri", Yunus Zeyrek; Ahýska Türkleri Federasyonu Baþkaný
13 Mart 2004 - "Küreselleþme Çaðýnda Milliyetçilik", Niðde Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Yeniçeri
28 Þubat 2004 - "Türkiye - Türk Dünyasý Ýliþkilerinde Son Geliþmeler" - Baþbakanlýk Müþaviri Birol Dok
21 Þubat 2004 - "Genetik Kopyalama", Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Arslan
14 Þubat 2004 - "Türkiye Ýle Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarý Arasýnda Dil
Kültür Ýliþkileri"
, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýsa Özkan
27 Aralýk 2003 - "Baþarýlý Bir Ýþadamýnýn Dünyasý", Güriþ Yönetim Kurulu Baþkaný Ýdris Yamantürk
20 Aralýk 2003 - "Seçim Sonrasý Kýbrýs", Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ünal
13 Aralýk 2003 - "Yönetim Sistemleri", Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi, Hüseyin Þirin
8 Aralýk 2003 - "Misyonerlik", Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr.Mustafa Erdem
30 Nisan 2005 - "Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri" - Talât Þalk, Devlet Güvenlik Mahkemesi emekli savcýsý.

SEMÝNERLER

Perþembe günleri iki ayrý gruptan oluþan sohbet programý onbeþer günlük arayla yapýlmaktadýr.

GRUP 1 : Ankara Grubu olup, Mehmet KARABAY ve Tolga ATÝK Baþkanlýðýnda toplanan bu grup sunumlu sohbetleri ihtiva edip, düþünce ve kiþisel geliþim birlikteliðini oluþturmayý amaçlamaktadýr.

9 Þubat 2007  - “Osmanlý’da Ayanlar”
1 Þubat 2007 -  “Osmanlý’dan Günümüze Ekonomi 2”
26 Ocak 2007 -  “Osmanlý’dan Günümüze Ekonomi 1”       
28 Aralýk 2006 - “Gümrük Birliði, AB ve Genel Deðerlendirme”
21 Aralýk 2006 - “Avrupa Birliði ve Türkiye Ýliþkileri”
14 Aralýk 2006 - “Papa’nýn Türkiye’ye Geliþi ve Avrupa Birliði”

23 Kasým 2006 - “Kariyer Yönlendirme Çalýþmalarý”
16 Kasým 2006 - “Özgeçmiþ Yazýmý Üzerine Gençlere Tavsiyeler”
9 Kasým 2006 - “301. Madde Üzerine Tartýþmalar ve Sonuç Bildirgesi Yayýnlanmasý”

2 Kasým 2006 - “Fransa ve Sözde Soykýrým Tasarýsýna Destek Veren Ülkelere Uygulanacak Politikalara Dair Beyin Fýrtýnasý”
12 Ekim 2006 - “Sözde Ermeni Soykýrýmýnýn Tartýþýlmasý”
23 Mart 2006 - “Genel Deðerlendirme”
9 Mart 2006 - “Medyanýn Toplum Üzerindeki Baskýsý”
Ali YÜRÜR
9 Þubat 2006 - “Türkiye, Ýran, Ýsrail Üçgeninde Füze Teknolojileri” Mümtaz Afþin ESÝ

GRUP 2 : Üniversite öðrencilerinden oluþan grup olup kendilerine verilen konularý anlattýklarý sunumlarý ihtiva etmektedir.

21 Nisan 2007 - “Zeka Temelli Ders Çalýþma Teknikleri”  Yard. Doç. Dr. Eriman TOPBAÞ
31 Mart 2007 - “Engelleri Kýrmak” Dr. Fahri ATASOY Türk Ocaklarý Genel Yönetim Kurulu Üyesi
17 Mart 2007  - “Milliyetçilik” Nuri GÜRGÜR (Türk Ocaklarý Genel Baþkaný)
17 Þubat 2007 -  “Milliyetçilik”  Dr. Süleyman ERYÝÐÝT
13 Ocak 207 - “Nanoteknoloji”   Prof. Dr. Orhan ARSLAN (Türk Ocaklarý Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
23 Aralýk 2006 - “Yýla ait genel deðerlendirme Sohbeti”
16 Aralýk 2006 - “Vefatýnýn 32. yýlýnda Türkçü Hüseyin Nihal ATSIZ ve Düþünceleri”  Yücel HACALOÐLU  (Türk Ocaklarý Genel Baþkan Yardýmcýsý)  Ömer ÖZCAN   (MEB Talim Terbiye Kurulu Üyesi)
2 Aralýk 2006 -  “Türkistan” Prof. Dr. Orhan KAVUNCU (Türk Ocaklarý Genel Sekreteri)
18 Kasým 2006 - “Tarih Þuuru ” Nevzat KÖSOÐLU ( Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný )
11 Kasým 2006 - Þube Yönetimi Ocak müdavimi gençlerle yeni dönem faaliyetleri plânlanmýþ ve  faaliyetler hakkýnda “anket çalýþmasý” yapýlmýþtýr.  
4 Kasým 2006 - Þube Yönetimi üniversite öðrencisi geçlerle toplanarak, ocaða yeni katýlanlarla  genel bir tanýþma yapýlmýþ ve  “Ocaklý Gençlerde taþýnmasý gereken deðerler” anlatýlmýþtýr
19 Ekim 2006 - Türk Ocaklarý Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fahri ATASOY iftar sonrasý gençlerle genel deðerlendirme sohbeti yapmýþtýr.
18 Ekim 2006 - Adanalý Halk Ozaný Mustafa TOPALOÐLU Ocaðýmýzý ziyaret edip, iftar sonrasý sazý ve sözüyle þiirler okuyup halk türküleri seslendirmiþtir.
17 Ekim 2006 – Türk Ocaklarý Danýþma Kurulu Üyesi Hüsnü Poyraz  “Avrupa Birliði ve Türkiye Ýliþkileri” konulu sohbetini yapmýþtýr.
16 Ekim 2006 -Merkez Valisi Erol UÐURLU’nun katýldýðý iftar yemeði sonrasý þube lokalinde gençlerle genel sohbet yapýlmýþtýr.
14 Nisan 2006 - “Ziya Gökalp ve Düþünceleri” Yýldýray YILMAZ
31 Mart 2006 - “Yusuf Akçura ve Düþünceleri” Ýlker CONKAR
24 Mart 2006 - Gençlerle Sohbet ve Türkistan Pilâvý Yemeði
17 Mart 2006 – “Hamdullah Suphi Tanrýöver ve Düþünceleri" Ömer TAHTAOÐLU
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Ramazan ayý dolayýsý ile geleneksel hale gelen iftar yemeklerine bu yýlda devam etmiþtir.
Þubemize yakýn olan Dedem Kebap Salonunda Ramazan ayý boyunca her akþam 40-60 arasý üniversite öðrencimiz iftarlarýný açmýþ, daha sonra topluca Þube konferans salonunda toplanmýþlardýr.
Çay ikramýndan sonra baþlarýnda Ocak Yönetiminden bir kiþi ile birlikte kendi aralarýnda sohbetler yapýlmýþtýr. Þubemizin amacý; iftarlar vesilesiyle gençler arasý münasebetleri daha da sýcak bir ortama taþýmaktýr. Zaten iftara katýlan öðrencilerin yarýdan çoðunu Türk Dünyasýndan gelen öðrenciler teþkil etmiþtir. Kuzey ve Güney Azerbaycanlý, Kýrgýz, Kazak, Türkmen, Afganistan, Doðu Türkistan ve Balkanlardan gelen öðrencilerin kaynaþmalarý, ocaðýmýzýn ana hedefleri arasýndadýr.

13 Ekim 2006 - Kazakistanlý öðrenci Alima OMÝRTOY “Kazakistan’ý Tanýyalým” konulu sohbetini yapmýþtýr.
11 Ekim 2006 - Doðu Türkistan Derneðini temsilen Abdullah TURSUN “Doðu Türkistan Kan Aðlýyor” konulu sohbetini yapmýþtýr. Geniþ bir katýlýmýn olduðu sohbet sonrasý muhtelif Türk Devletlerinden gelip sohbetlere iþtirak eden üniversiteli gençler Doðu Türkistan dâvasýný yüreklerinde yaþatacaklarýný dile getirmiþlerdir.
10 Ekim 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Sekreteri Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU “Türk Dünyasýndan Türküler” konulu sohbetini yapmýþtýr. Baðlamasýyla gençlere güzel bir konser veren Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU’na zaman zaman Türk Dünyasýndan gelen gençler de eþlik etmiþtir.
9 Ekim 2006 - Afganistan Türk Öðrenciler Birliði Baþkaný Rýza SADAKAT “Afganistan’ýn Bugünkü Yapýsý Ýçerisinde Türkler” konulu sohbetini yaptýktan sonra sorulan sorularý cevaplandýrmýþtýr.
7 Ekim 2006 - Yard. Doç. Dr. Ýbrahim MARAÞ “Türk Dünyasýnýn Ýnanç Yapýsý” konulu sohbetini yapmýþtýr.
5 Ekim 2006 - Azerbaycan Halk Cephesi (klasik) Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Beybala EBÝL “Azerbaycan’ýn Siyasî Yapýsý ve Geleceði” konulu sohbeti yapmýþtýr. Sonra sorular sorulmuþ, konuþmacý bu sorulara cevap vermiþtir.
3 Ekim 2006 - Güney Azerbaycanlý Master öðrencisi Altun DÝNÇ “Ýran’ýn Coðrafi Siyasî ve Ekonomik yapýsý” konulu sohbeti yapmýþ ayrýca Ýran’da yayýnlanan ve büyük gösterilere sebep olan karikatür krizi hakkýnda açýklamalarda bulunmuþtur.
30 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Gençlik Kollarý yeni dönem konferanslarý ile ilgili çalýþmalar yapmýþ, yeni katýlan öðrencilerin tanýþtýrýlmasý yapýlmýþtýr.
29 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Baþkaný Türkân HACALOÐLU “ Türklerde Sosyal Yardýmlaþma” konulu sohbetini yapmýþ ve ihtiyaç sahibi gençlere yardým paketleri daðýtmýþtýr.
28 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Denetleme Kurulu üyesi Nurullah KEMALOÐLU “ Türk Gençlerinde Birlik Ruhu” konulu sohbet etmiþ daha sonra þiirler okunmuþ ve þarkýlar söylenmiþtir.
26 Eylül 2006 -Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Zeki BÝRDOÐAN “ Türk Ocaklý Gençlerin Taþýmasý Gereken Deðerler” konulu sohbet yapmýþtýr. Sohbet sonrasý gençler tarafýndan þiirler okunmuþtur.
5 Þubat 2006 - “Cumhuriyet Döneminde Eðitim” Ali Nailî ERDEM
18 Þubat 2006 “Deniz, Denizler, Türk Boðazlarý” Taner ÇÝFTÇÝ
17 Aralýk 2005 “Nihâl Atsýz ve Mücadelesi” Ali KÜLEBÝ
10 Aralýk 2005 “Toplum Yönetme Aracý Olarak Dil” Yrd.Doç.Dr.Asiye DUMAN
26 Kasým 2005 “Türklere Bilim ve Dil” Prof.Dr.Nadi CAMUKOVA
19 Kasým 2005 “Milliyetçilik ve Küreselleþme” Dr.Fahri ATASOY
22 Ekim 2005 - “Ýslamiyet’te Ramazan Yeri” Abdurrahman AKBAÞ
26 Kasým 2004 - "Nihâl Atsýz ve Ýdealizm" Yücel Hacaloðlu, Türk Ocaklarý Genel Sekreteri.
9 Ekim 2004 - "Türk Dünyasýndan gelen öðrencilere seminer" Dr.Bülent Aksoy, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi.
15 Mayýs 2004 - "Ýslâmiyet Öncesi Türklük" Ýlteriþ Civan
8 Mayýs 2004 - "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Potansiyeli ve Enerji Politikalarý" M. Asým Mutlu, Recep Sarýtaþ, Adnan Erdem
1 Mayýs 2004 - "Tanzimattan Günümüze Türk Düþünce Hayatý" Alptekin Yavaþ, Kemaleddin Toksoy, Mehmet Ekiz
3 Nisan 2004 - "Batý Trakya Türk Azýnlýðý" - Burak Yetkin

ZÝYARETLER

27 Nisan 2007 -  Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Tamer GAZÝOÐLU  makamýnda ziyaret edilmiþtir.
24 Nisan 2007 -  Irak Türkmen Cephesi Türkiye  Temsilciliðinin kuruluþunun 12. yýlý münasebetiyle verilen resepsiyona Þubemizi temsilen Baþkan Türkân HACALOÐLU katýlmýþtýr.
24 Nisan 2007 - Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi  Ulfat KADÝROV  makamýnda ziyaret edilmiþtir..
2 Þubat 2007  -  Genelkurmay Eski Baþkaný emekli Orgeneral Doðan GÜREÞ  Ankara Þubemize iadeyi ziyarette bulunmuþtur.
24 Aðustos 2006 - Ýnebolu Türk Ocaðý Müzesini Baþkanýmýz ziyaret etmiþ, hâtýra defterine duygularýný yazmýþtýr.
23 Aðustos 2006 - Kastamonu’da yapýlan 10. Türk Dünyasý Günlerine þube baþkanýmýz Türkân HACALOÐLU katýlmýþtýr.
5 Mayýs 2006 - Millî Savunma Bakaný Vecdi GÖNÜL makamýnda ziyaret edilmiþtir.
14 Nisan 2006 - Genelkurmay Eski Baþkaný emekli Orgeneral Doðan GÜREÞ ziyaret edilmiþtir.
10 Nisan 2006 - Kanal A Televizyonu ziyaret edilmiþtir.
20 Mart 2006 - Asker ve Emniyet mensuplarý Þehit Aileleri Dernekleri ziyaret edilmiþtir.
15 Mart 2006 - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kadri YAMAÇ makamýnda ziyaret edilmiþtir.
10 Mart 2006 - Keçiören Belediye Baþkaný Turgut ALTINOK makamýnda ziyaret edilmiþtir.
8 Mart 2006 - MHP Ankara Ýl Yönetimi ziyaret edilmiþtir.
23 Aralýk 2005 - Türk Ocaðý Üyeleri ziyaret edilmiþtir.
14 Aralýk 2005 - Anayurt Gazetesi ziyaret edilmiþtir.
13 Aralýk 2005 - MHP Çankaya Ýlçe Baþkanlýðý ziyaret edilmiþtir.
12 Aralýk 2005 - Þube Yönetim ve Denetim Kurulu olarak Türk Ocaklarý Genel Baþkaný Nuri GÜRGÜR ziyaret edilmiþtir.
4 Mayýs 2005 - Türday yürütme kurulu üyesi þube baþkanýmýz, diðer yürütme kurulu üyeleriyle, Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof.Dr. Yusuf Halaçoðlu'nu, desteklemek için makamýnda kendisini ziyaret etmiþlerdir. Heyet, daha sonra Ýsviçre'nin Ankara Büyükelçisini de ziyaret ederek, Ýsviçre mahkemesinin kararýný protestoda bulunmuþtur.
8 Mart 2004 - "Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla Türk-Metal Sendikasýnýn düzenlediði Türk Kadýnlarý Kurultayý'nda þube baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu bir konuþma yapmýþ ve Türk kadýnýna ve iþçisine verdiði kýymet vesilesiyle Türk-Metal Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Özbek'e þükran plâketi sunmuþtur.
10 Þubat 2004 - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rýza Ayhan makamýnda ziyaret edilmiþtir.
22 Aralýk 2003 - Azerbaycan Kadýn Haklarý Müdafaa Cemiyetine mensup on haným þubemizi ziyaret etmiþtir.

KÝTAP OKUMA VE CUMA SOHBETLERÝ

5 Mayýs 2007 - “Kitap Okuma ve Tartýþma” Prof. Dr. Ýbrahim Kafesoðlu  “Türk Milliyetçiliðinin Meseleleri”
24 Mart 2007 - “Kitap Okuma ve Tartýþma” Mehmet Niyazi Özdemir “Çanakkale Mahþeri”
3 Mart 2007 -  “Kitap Okuma ve Tartýþma” Peyami Safa  “Türk Ýnkîlabýna Bakýþlar” - Arif Nihat Asya     “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
20 Ocak 2007 - “Kitap Okuma ve Tartýþma” Ziya Gökalp “Türkçülüðün Esaslarý” -  Yahya Kemâl Bayatlý   “Kendi Gökkubbemiz”
 9 Aralýk 2006 - “Kitap Okuma ve Tartýþma” Doç. Dr. Yusuf Sarýnay  “Türk Milliyetçiliði Tarihi Geliþimi ve Türk Ocaklarý” Bahaddin Özkiþi 
25 Kasým 2006 - “Kitap Okuma ve Tartýþma” Mehmet Niyazi “Yazýlmamýþ Destanlar ve Erol Güngör “Tarihte Türkler” Kitaplar okunup Ocaklý gençler arasýnda konu tartýþýlmýþtýr.
25 Kasým 2006 - “Kitap Okuma ve Tartýþma”
Mehmet Niyazi “Yazýlmamýþ Destanlar ve Erol Güngör “Tarihte Türkler” Kitaplar okunup Ocaklý gençler arasýnda konu tartýþýlmýþtýr.
18 Kasým 2006 - “ Tarih Þuuru ” Nevzat KÖSOÐLU ( Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný )
11 Kasým 2006 - Þube Yönetimi Ocak müdavimi geçlerle yeni dönem faaliyetleri planlanmýþ ve faaliyetler hakkýnda “anket çalýþmasý” yapýlmýþtýr.
4 Kasým 2006 - Þube Yönetimi üniversite öðrencisi geçlerle toplanarak, ocaða yeni katýlanlarla genel bir tanýþma yapýlmýþ ve “Ocaklý Gençlerde taþýnmasý gereken deðerler” anlatýlmýþtýr
6 Mayýs 2005 - "Yeniden Türkleþmek" Prof.Dr. Özcan Yeniçeri
22 Nisan 2005 - "Türkçe'nin Sýrlarý", "Bye Bye Türkçe" Nihat Sami Banarlý - Prof.Dr. Oktay Sinanoðlu
8 Nisan 2005 - "Medeniyetimizin Analizi ve Geleceði", "Ýslâmýn Bugünkü Meseleleri" Prof.Dr.Mehmet Niyazi Özdemir - Prof.Dr. Erol Güngör
25 Mart 2005 - "Millî Kültür ve Kimlik", "Küreselleþme ve Millî Hayat" Nevzat Kösoðlu
11 Mart 2005 - "Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi" Prof.Dr. Osman Turan
25 Þubat 2005 - "Türk Millî Kültürü" Prof.Dr. Ýbrahim Kafesoðlu
11 Þubat 2005 - "Türk Milliyetçiliðinin Tarihî Geliþimi ve Türk Ocaklarý" Doç.Dr. Yusuf Sarýnay
31 Aralýk 2004 - "Türk Ýslâm Ülküsü 1. Cilt", "Diyalektiðimiz ve Estetiðimiz" Seyid Ahmet Arvasi
17 Aralýk 2004 - "Kültür ve Medeniyet Anlayýþlarý ve Bir Medeniyet Teorisi", "Kültür " Deðiþmeleri ve Batýlýlaþma Meselesi" Prof.Dr. Yýlmaz Özakpýnar.
3 Aralýk 2004 - "Türk Kültürü ve Milliyetçilik", "Kültür Deðiþimi ve Milliyetçilik" Prof.Dr. Erol Güngör
19 Kasým 2004 - "Dündar Taþer'in Büyük Türkiyesi" Ziya Nur Aksun - Dündar Taþer.
5 Kasým 2004 - "Kültür Deðiþmeleri" Prof.Dr. Mümtaz Turhan
22 Ekim 2004 - "Türk Înkýlabýna Bakýþlar" Peyami Safa
15 Ekim 2004 - "Üç Tarz-ý Siyaset" Yusuf AKÇURA
8 Ekim 2004 - "Türkleþmek, Ýslâmlaþmak, Muasýrlaþmak" ve "Türkçülüðün Esaslarý" Ziya Gökalp

KONSERLER

18 Mart 2006 - 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma toplantýsýnda, Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Türk Halk Müziði Korosu ve Tiyatro Ekibinin Çanakkale konulu Oratoryo gösterisi.

15 Nisan 2006 - Türk Ocaklarý 36. Kurultayýnda, Ankara Þubesi Türk Halk Müziði Korosu gösterisi.

12 Mart 2005 - Þubemiz, "18 Mart Çanakkale Zaferinin 90. yýlý ve Þehitleri Anma Günü" münasebetiyle, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Devlet Türk Halk Müziði Korosu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Gençlik Korosu" na, Tarihî Türk Ocaðý Salonunda bir konser verdirmiþtir.
Kalabalýk bir dinleyici kitlesi heyecan ve coþku ile konseri dinlemiþtir.

13 Þubat 2004 - Þubemiz tarafýndan, Tarihî Türk Ocaðý Salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Devlet Klâsik Türk Musîkisi Korosunun icra ettiði "Türk Müziði Konseri" düzenlenmiþtir. Konser, kalabalýk bir dinleyici kitlesi tarafýndan ilgi ve zevkle dinlenmiþtir.

80. YIL KUTLAMALARI

Ankara Þubesi olarak Cumhuriyetin 80inci yýlý kutlamalarý çerçevesinde Ankara'nýn çeþitli liselerinde konferanslar düzenlenmiþtir:

11 Mart 2004 - "Atatürk'ün Türk Dünyasý ve Avrasya Politikasý" - Gazi Üniversitesi Ýktisadî ve Ýdarî Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Özdað, Konferansýn verildiði okul: Atatürk Anadolu Lisesi
21 Ocak 2004 - "Cumhuriyetin 80inci Yýlýnda Misyonerlik Faaliyetleri" - Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdem, Konferansýn verildiði okul: Mustafa Kemal Lisesi
14 Ocak 2004 - "Atatürk'ün Fikir ve Düþüncesinin Evrensel Deðeri" - Gazi Üniversitesi Gazi Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Þahingöz, Konferansýn verildiði okul: Özel Türk Yurdu Lisesi

YARIÞMALAR

23 Nisan 2006 - 23 Nisan 1920 TBMM nin açýlýþýnýn 86. yýlý dolayýsýyla Ankara Millî Eðitim Müdürlüðünün izni ile Ankara liselerindeki öðrenciler arasýnda ‘ 23 Nisan Millî Egemenlik ve Baðýmsýzlýk’ konulu, ödüllü kompozisyon yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn ödül töreni 18 Mayýs 2006 tarihinde Millî Kütüphanede üçyüz öðrencinin katýlýmý ile yapýlmýþtýr. Açýþ konuþmasýný Türkân HACALOÐLU’nun yaptýðý törende Ýl Millî Eðitim Kültür Þube Müdürü Ömer ALTINYÜZÜK ve eserleri deðerlendirme jüri Baþkaný Mehmet ÖNER konuþmuþtur. Daha sonra ödül törenine geçilmiþ, dereceye giren öðrencilere ve öðretmenlerine armaðanlarý Ýl Millî Eðitim Þube Müdürleri ve Müfettiþleri ile Türk Ocaklarý Danýþma Kurulu üyesi Meriç COÞKUN ve þube Baþkaný Türkân HACALOÐLU tarafýndan verilmiþtir. Ayrýca Özel Türk Yurdu Lisesi müzik korosu ve halk oyunlarý ekibi gösteri yapmýþtýr.

8 Ocak 2006 - Þubemiz , Ankara’daki “23 Nisan Millî Egemenli ve Baðýmsýzlýk” konusunda bir kompozisyon yarýþmasý düzenlenmiþ, bu konuda ilgili mercilere gerekli yazýlarý yazmýþtýr.

28 Ekim 2005 - Türk Dünyasý Gençleri arasýnda düzenlenen satranç turnuvasýnda derece alanlara armaðanlarý, emekli vali Yener Rakýcýoðlu, Merkez Valisi Erol Uðurlu ve Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Muammer Kutlu tarafýndan verilmiþtir.

1 Haziran 2005 Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin düzenlediði "Atatürk ve Çanakkale" konulu liselerarasý kompozisyon yarýþmasý armaðan töreni 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk - Metal Sendikasý Konferans Salonunda yapýlmýþtýr.
Kýrk lisenin iþtirak ettiði yarýþma Çanakkale Zaferini gösteren yarým saatlik sinevizyon gösterisi ile baþlamýþ ve Dr. Bülent AKSOY'un takdimi ile þube baþkaný Türkân HACALOÐLU'nun açýþ konuþmasý ile devam etmiþtir.
Þube baþkanýmýz özetle konuþmasýnda þunlarý söylemiþtir:

"Sevgili gençler; Türk Ocaklarýnýn mazisinde Çanakkale savaþlarýnýn unutulmaz izleri mevcuttur. "Çanakkale Geçilmez" denilen savaþa Türk Ocaðý üyelerinin hemen tamamý katýlmýþ hepsi þehit olmuþlardýr. Þehitlerimizin kanlarýyla vatanlaþan bu topraklar sizlere emanet edilmiþtir.

Son zamanlarda Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanmak istenmektedir. Osmanlý'yý içerden parçalamayý baþaran þer güçler, bu defa Türkiye Cumhuriyetini parçalamak için organize hareket ederek, iç ve dýþ düþmanlarýn yardýmýyla her yolu denemektedir. Türk devleti ve milleti dün olduðundan daha aðýr tehlikelerle karþý karþýyadýr. Türk milletine kefen biçilmek isteniyor. Maddi mânevi her türlü yapýmýz ulu orta saldýrýya uðramaktadýr. Yabancý ülkelerin parlamentolarýnda ülkemiz aleyhine bir takým kararlar alýnmaktadýr.

Ülkemizde bazý aydýnlarýmýzýn ve siyasetçilerimizin bu gerçeði ýsrarla görmezlikten gelmeleri millî kimliðimizi ve kültürel dokumuzu inkâr ederek, yok sayarak batýlýlara þirin görüneceðimizi sanmalarý, AB kapýlarýnda millî çýkarlarýmýzý bir kenara býrakarak her türlü talepleri peþinen karþýlamaya hazýr beklemektedirler.

Atatürk 26 Nisan 1926 günü Türk Ocaklarý delegelerine yaptýðý bir konuþmasýnda "biz doðrudan doðruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin temeli, dayanaðý Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o topluma millete dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur" diyerek cumhuriyetin temel dayanaðýnýn Türk milliyetçiliðini olduðunu vurgulamak lüzumunu hissetmiþtir. Türk milliyetçileri dün olduðu gibi, bugün de milletini her þeyden daha çok sevmeye devam edecektir. Yorulmadan, usanmadan hizmet edecektir. Türk Ocaklarý 93 yýllýk tarihinde bu þuura sahip aydýnlarýmýzýn buluþtuðu, ülke ve millet yararýna çalýþmalar yaptýðý, vatanýn bölünmezliði ve milletin bütünlüðü ilkelerinde birleþen her insanýn çatýsý altýnda yer aldýðý bir kültür ocaðýdýr. Günümüzde varlýðýna ve çalýþmalarýna her zamankinden daha çok ihtiyacý olan Türk Ocaklarýnýn bu hizmetlerini devam ettirebilmesi için herkesin yardým ve katkýlarýna muhtaçtýr."
Daha sonra Türk Ocaklarý Genel Baþkaný Nuri GÜRGÜR gençlere hitap etmiþ ve törenin son konuþmasýný Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Necat BÝRÝNCÝ yapmýþtýr.
Dereceye giren öðrencilere ve mensup olduklarý liselerin müdürlerine armaðanlarý, Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Necat BÝRÝNCÝ, Güriþ Yönetim Kurulu Baþkaný Ýdris YAMANTÜRK, Türk Ocaklarý Genel Baþkaný Nuri GÜRGÜR, Türk Metal Sendikasý Genel Malî Sekreteri Mecit HAZIR ve jüri baþkaný Prof.Dr. Mehmet ÞAHÝNGÖZ tarafýndan verilmiþtir.
Ayrýca, yarýþmaya iþtirak eden yüzbir öðrenciye de Ötüken Yayýnevi tarafýndan hediye edilen kitap seti takdim edilmiþtir.
18 Þubat 2005 - Çanakkale Zaferinin 90. yýldönümü dolayýsýyla, Ankara Lisesi öðrencileri arasýnda kompozisyon yarýþmasý düzenlenmiþ, Millî Eðitim Müdürlüðüne yazý yazýlarak, yarýþmanýn liselere duyurulmasý saðlanmýþtýr. Yarýþmada derece alacak olanlara çeþitli ödüller verileceði duyurulmuþtur.

28 Aralýk 2004 - Ziya Gökalp'ýn ölümünün 80. yýlý dolayýsýyla Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Ziya Gökalp ve Batýlýlaþma" konulu Yazý Yarýþmasý Armaðan Töreni, 28 Aralýk 2004 tarihinde kalabalýk bir dinleyici huzurunda, Türk - Metal Sendikasý Konferans Salonunda yapýlmýþtýr.
 
 
Þubemiz Baþkaný Türkân Hacaloðlu'nun Ziya Gökalp'ýn görüþlerini açýklayan konuþmasýný müteakip, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Baþkaný Prof.Dr. Nevin Güngör Ergan'ýn Ziya Gökalp'ýn düþünce ve fikirleri ihtiva eden konuþmasý takip etmiþtir.
Daha sonra Millî Eðitim Bakaný Doç.Dr. Hüseyin Çelik, daha çok gençlere hitap eden, konuþmasýný yapmýþtýr.
Yarýþmada derece alan gençlere, birinciye deðer yazý bulunamamýþ, ikinci, üçüncü ve mansiyon alanlara, armaðanlarý Millî Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Türk Metal Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Özbek, Türk Veteriner Birliði Baþkaný Sahir Solmaz, Erol Ünal Karabýyýk ile yarýþmaya katýlan liselerin müdürlerine de þükran plâketleri Ankara Milli Eðitim Müdürü Murat Beybalta tarafýndan takdim edilmiþtir.

12 Þubat 2004 - Ziya Gökalp'ýn ölümünün 80inci yýlý dolayýsýyla Ankara Millî Eðitim Müdürlüðü'nün izni ile Ankara liselerindeki öðrenciler arasýnda "Ziya Gökalp ve Batýlýlaþma" konulu, ödüllü bir kompozisyon yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn ödül töreninin Ziya Gökalp'ýn ölüm tarihi olan 25 Ekim 2004'te yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
 

24 Þubat 2007 -   Türk Ocaklarý  Ankara Þubesi ve Azerbaycan Kültür Derneðinin; 26 Þubat 1992 tarihinde, Azerbaycanda meydana gelen ve Türk Dünyasýnda kara bir gün olarak tarihe geçen “Hocalý Soykýrýmý” nýn 15. yýlý münasebetiyle ortaklaþa tertiplediði panel, kalabalýk bir dinleyici kitlesinin huzurunda  gerçekleþtirilmiþ, soru ve cevapla sona ermiþtir. Katýlýmcýlara ayrýca ikram sunulmuþtur.
Türk Standartlarý Enstitüsü Konferans Salonu      -      Saat 14.00
Açýþ Konuþmasý     :  Türkân HACALOÐLU  (Türk Ocaklarý Ankara Þube Baþkaný)
Þiirler                     :  Azerbaycan ve Kerkük þiirleri okunmuþtur
Oturum Baþkaný : Cemil ÜNAL (Azebaycan Kültür Derneði Genel Baþkaný)

Konuþmacýlar :  

Prof. Dr. Cihat ÖZENDER (Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi)
Ali KÜLEBÝ (TUSAM Baþkan Vekili)
Sinan OÐAN (TÜRK-SAM Baþkaný)
Dr. Hasan Ali KARASAR (Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi)

 

“Ermenilerin Türklere Yaptýðý Zulüm”
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOÐLU (Türk Tarih Kurumu Baþkaný)
“Millî Devlete Geçiþte Türk Ocaklarýnýn Yeri ve Önemi”
Doç. Dr. Yusuf SARINAY (Devlet Arþivleri Genel Müdürü)
“Türkiye Cumhuriyetinin Millî Devlet Oluþu ve Misak-ý Millî”
Prof. Dr. Mustafa TURAN (G. Ü. Öðretim Üyesi)

7 Nisan 2006 - Ölümünün 50. Yýlýnda Prof. Dr. Hüseyin Namýk ORKUN ‘u Anma Toplantýsý Gazi Üniversitesi 100. Yýl Salonu - Saat 14.00
Açýþ Konuþmasý: Türkân HACALOÐLU
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Reþat GENÇ
Konuþmacýlar:
Prof. Dr. Konçuy MERGEN (Hüseyin Namýk ORKUN’un kýzý) “Ölümünün 50. Yýlýnda Hüseyin Namýk Orkun”
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCÝLASUN “Bilim Adamý Hüseyin Namýk Orkun”
Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝNGÖZ “Hüseyin Namýk Orkun’un Yaþadýðý Dönem”


12 Kasým 2005 “Doðu Türkistan Cumhuriyeti” nin kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla þubemiz lokalinde bir panel düzenlenmiþtir. Baþkanlýðýný Doç.Dr. Fatih Kiriþçioðlu’nun yaptýðý panelde, Asam’dan Erkin Ekrem ve Doðu Türkistan Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Hayrullah Efendigil konuþmuþlardýr.

8 Nisan 2005 - Ölümünün sekizinci yýlýnda Alparslan Türkeþ'in hâtýrasýna armaðan edilen "Günümüzde Þark Meselesi ve Millî Egemenlik" konulu panel, Ankara Þubemiz tarafýndan düzenlenmiþ, Türk Metal Sendikasý Konferans Salonunda icra edilmiþtir. Merhum Alparslan Türkeþ'le ilgili sinevizyon gösterisinden sonra, Þube Baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu'nun açýþ konuþmasýný müteakip oturum baþkanlýðýný Gazi Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof.Dr. Osman Metin Öztürk'ün yaptýðý panelde, emekli öðretim üyesi Doç.Dr. Oya Akgönenç "Büyük Ortadoðu Projesinin Avrupa Birliði Sürecinde Millî Egemenliðe Etkisi"; Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof.Dr. Cemâleddin Taþkýran "Geçmiþten Günümüze Millî Egemenlik" Gazi Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Turan "Þark Meselesi ve Millî Devlet Anlayýþý" konularýnda görüþ ve düþüncelerini dile getirmiþlerdir. Panel, soru ve cevaplarla sona ermiþtir.

26 Þubat 2005 - "13. Yýldönümü Dolayýsýyla Hocalý Katliamý" Gazi Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Þahingöz ve Doç.Dr. Haným Halilova.

29 Ocak 2005 - Büyük Türkçü Nihâl Atsýz'ýn doðumunun 100. yýlý dolayýsýyla Ankara Þubemiz bir anma toplantýsý düzenlemiþtir.
29 Ocak 2005'te, Türk Metal Sendikasý Salonunda yapýlan panelin açýþ konuþmasýný Þube Baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu yapmýþtýr. Þube Baþkanýmýz konuþmasýnda "Nihâl Atsýz gibi idealist insanlarýn her zaman yetiþmediðini, bugün onun gibi insanlara büyük ihtiyacýmýz vardýr." demiþtir.
Oturum Baþkanlýðýný Gazi Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un yaptýðý panelde, Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Dursun Yýldýrým "Atsýz'ýn Ülkücülüðü", Millî Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Üyesi Ömer Özcan "Atsýz'ýn Türkçülüðü ve Türk Dünyasý", Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Ýbrahim Þahin "Atsýz'ýn Romancýlýðý", yazar Altan Deliorman "Tanýdýðým Atsýz" konularýnda görüþ ve düþüncelerini anlatan konuþmalar yapmýþlardýr.
Atsýz'ýn resimlerini ihtiva eden sinevizyon gösterisi de yapýlan panel, kalabalýk bir dinleyici kitlesi tarafýndan büyük bir ilgi ve heyecanla izlenmiþtir.

12 Haziran 2004 - Þubemizin düzenlediði "Son Geliþmeler Iþýðýnda Filistin ve Ortadoðu" konulu panel, Türk-Metal Sendikasý Konferans Salonunda yapýlmýþtýr.
Kalabalýk bir dinleyici kitlesinin ilgi ile izlediði panelin açýþ konuþmasýný þube baþkanýmýz yapmýþ, oturum baþkanlýðýný Nuri Gürgür'ün yönettiði toplantýda, Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Yaþar Nuri Öztürk, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, Strateji Uzmaný Dr. Nihat Ali Özcan ve Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç Dr. Hasan Ünal konuþmuþlardýr.
Panel, soru cevaplarla sona ermiþtir.

24 Nisan 2004 - "Türk Düþünce Hayatý" - Alptekin Yavaþ, Dr. Kemaleddin Toksoy, Mehmet Ekiz, Serdar Sarýsýr.

10 Nisan 2004 - "Millî Devlet ve Büyük Ortadoðu Projesi" konulu panel, Türk-Metal Sendikasý Konferans Salonunda yapýlmýþtýr. Þube baþkanýmýzýn yaptýðý açýþ konuþmasýndan sonra, Genel Baþkanýmýz Nuri Gürgür, panel baþkanlýðýný yapmýþ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Anýl Çeçen, Strateji Uzmaný Dr. Nihat Ali Özcan, Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Hasan Ali Karasar ve Niðde Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç Dr. Özcan Yeniçeri konuþmuþlardýr.
Panel, kalabalýk bir dinleyici kitlesi tarafýndan ilgi ile takip edilmiþtir.

6 Mart 2004 - "Mehmet Emin Resulzade'yi Anýyoruz" - Mehmet Emin Resulzade'nin ölümünün 40. yýlý münasebetiyle yapýlan panelde, oturum baþkanlýðýný Gazi Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Reþat Genç yapmýþ, Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Dursun Yýldýrým ile Azerbaycan Kültür Derneði Genel Sekreteri Ahmet Karaca, Resulzade'yi çeþitli yönleri ile anlatan konuþmalar yapmýþlardýr.

RAMAZAN SOHBETLERÝ

19 Ekim 2006 - Türk Ocaklarý Merkez Ýdare Heyeti Üyesi Dr. Fahri ATASOY iftar sonrasý
gençlerle genel deðerlendirme sohbeti yapmýþtýr.

18 Ekim 2006 - Adanalý Halk Ozaný Mustafa TOPALOÐLU Ocaðýmýzý ziyaret edip, iftar sonrasý sazý ve sözüyle þiirler okuyup halk türküleri seslendirmiþtir.

17 Ekim 2006 – Türk Ocaklarý Danýþma Kurulu Üyesi Hüsnü Poyraz “Avrupa Birliði ve Türkiye Ýliþkileri” konulu sohbetini yapmýþtýr.

16 Ekim 2006 -Merkez Valisi Erol UÐURLU’nun katýldýðý iftar yemeði sonrasý þube lokalinde gençlerle genel sohbet yapýlmýþtýr.

13 Ekim 2006 - Kazakistanlý öðrenci Alima OMÝRTOY “Kazakistan’ý Tanýyalým” konulu sohbetini yapmýþtýr.

11 Ekim 2006 - Doðu Türkistan Derneðini temsilen Abdullah TURSUN “Doðu Türkistan Kan Aðlýyor” konulu sohbetini yapmýþtýr. Geniþ bir katýlýmýn olduðu sohbet sonrasý muhtelif Türk Devletlerinden gelip sohbetlere iþtirak eden üniversiteli gençler Doðu Türkistan dâvasýný yüreklerinde yaþatacaklarýný dile getirmiþlerdir.

10 Ekim 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Sekreteri Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU
“Türk Dünyasýndan Türküler” konulu sohbetini yapmýþtýr. Baðlamasýyla gençlere güzel bir konser veren Uðurcan KÜÇÜKAÐAOÐLU’na zaman zaman Türk Dünyasýndan gelen gençler de eþlik etmiþtir.

9 Ekim 2006 - Afganistan Türk Öðrenciler Birliði Baþkaný Rýza SADAKAT “Afganistan’ýn Bugünkü Yapýsý Ýçerisinde Türkler” konulu sohbetini yaptýktan sonra sorulan sorularý cevaplandýrmýþtýr.

7 Ekim 2006 - Yard. Doç. Dr. Ýbrahim MARAÞ “Türk Dünyasýnýn Ýnanç Yapýsý” konulu sohbetini yapmýþtýr.

5 Ekim 2006 - Azerbaycan Halk Cephesi (klasik) Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Beybala EBÝL “Azerbaycan’ýn Siyasî Yapýsý ve Geleceði” konulu sohbeti yapmýþtýr. Sonra sorular sorulmuþ, konuþmacý bu sorulara cevap vermiþtir.

3 Ekim 2006 - Güney Azerbaycanlý Master öðrencisi Altun DÝNÇ “Ýran’ýn Coðrafi Siyasî
ve Ekonomik yapýsý” konulu sohbeti yapmýþ ayrýca Ýran’da yayýnlanan ve büyük gösterilere sebep olan karikatür krizi hakkýnda açýklamalarda bulunmuþtur.

30 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Gençlik Kollarý yeni dönem konferanslarý ile ilgili çalýþmalar yapmýþ, yeni katýlan öðrencilerin tanýþtýrýlmasý yapýlmýþtýr.

29 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Baþkaný Türkân HACALOÐLU “ Türklerde Sosyal Yardýmlaþma” konulu sohbetini yapmýþ ve ihtiyaç sahibi gençlere yardým paketleri daðýtmýþtýr.

28 Eylül 2006 - Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Denetleme Kurulu üyesi Nurullah KEMALOÐLU “ Türk Gençlerinde Birlik Ruhu” konulu sohbet etmiþ daha sonra þiirler okunmuþ ve þarkýlar söylenmiþtir.

26 Eylül 2006 -Türk Ocaklarý Ankara Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Zeki BÝRDOÐAN
“ Türk Ocaklý Gençlerin Taþýmasý Gereken Deðerler” konulu sohbet yapmýþtýr. Sohbet sonrasý gençler tarafýndan þiirler okunmuþtur.

9 Kasým 2004 - "Baðlama Eþliðinde Türküler, Esintiler, Þiirler " Gençler
8 Kasým 2004 - "Türküler, Esintiler" Cavit Tebrizli
8 Kasým 2004 - "Güney ve Kuzey Azerbaycan'daki Son Durum" Türkân Hacaloðlu
5 Kasým 2004 - "Kitap Okuma Programý" Gençler
4 Kasým 2004 - "Türküler, Esintiler, Þiirler" TRT Korosu'ndan Gençler, Cavit Tebrizli
3 Kasým 2004 - "Baðlama Eþliðinde Türküler" Gençler
2 Kasým 2004 - "Türküler, Esintiler" Cavit Tebrizli
30 Ekim 2004 - "Gençlerle Sohbet" Yýlma Durak
23 Ekim 2004 - "Gençlere Öðütler" Yýlma Durak
22 Ekim 2004 - "Gençlerle Sohbet, Kitap Okuma Programý " Zeki Birdoðan
21 Ekim 2004 - "Gençlerle Sohbet" Muammer Ardýç
15 Ekim 2004 - Ramazan dolayýsýyla bir ay 50-70 arasýndaki gence iftar yemeði verilmiþtir.Yemeðe daha çok Türk Dünyasýndan gelen öðrenciler katýlmýþlardýr. Yemekten sonra, þubede her akþam çeþitli konularda sohbetler yapýlmýþ, þiir dinletileri düzenlenmiþtir.

YEMEKLÝ TOPLANTILAR

3 Mayýs 2007  -  3 Mayýs Türkçüler Günü  “Türk Dünyasý ile Buluþma Yemeði”
Türk Ocaklarý Ankara Þubesi tarafýndan tertiplenen "3 Mayýs Türkçüler"    günü büyük bir çoþku ile kutlandý.   Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin Keçiören Belediye Baþkaný Turgut ALTINOK 'un katkýlarýyla Türk Ocaklarýnýn kuruluþunun 95. yýlý ve 3 Mayýs Türkçüler günü dolayýsýyla düzenlediði "Türk Dünyasý ile Buluþma Yemeði" Devlet Tiyatrolarý Sanatçýsý  Ensar KILIÇ'ýn taktimiyle þehitlere saygý duruþu ve Ýstklâl Marþýnýn okunmasýyla baþlamýþ, Türk Yurdu Okullarý Folklor gösterisi yapmýþ, þiirler okunmuþ, Türk Halk Müziði sanatçýlarý Mehmet ÖZBEK, Abdurrahman KIZILAY ve Günay ÞÝMÞEK 'in seslendirdiði çoþkulu türkülerle bin kiþinin katýldýðý yemek Keçiören Halil Ýbrahim Sofrasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Açýþ konuþmasýný Baþkan Türkân HACALOÐLU 'nun yaptýðý yemekte daha sonra Keçiören Belediye Baþkaný Tugut ALTINOK ve Türk Ocaklarý Genel Baþkaný Nuri GÜRGÜR günün anlam ve önemi ile Türk Dünyasý hakkýnda konuþmuþlardýr.Çok çoþkulu ve heyecanlý geçen Tükçüler Günü Türk Ocaklarý Ankara Þubesi tarafýndan sanatçýlara verilen hediye töreni ile sona ermiþtir.

28 Nisan 2006 – Türk Ocaklýlarla Þehit Ailelerini Buluþturma Yemeði
Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin Keçiören Belediye Baþkaný Turgut ALTINOK’un katkýlarý ve Ankara Þehit Aileleri Derneði ile (EMÞAD) Emniyet Teþkilâtý Vazife Malulü ve Þehit Aileleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði katýlýmýyle, Devlet Tiyatrolarý Sanatçýsý Ensar KILIÇ’ýn takdim ve sunum yaptýðý, Türk Halk Müziði Sanatçýsý Esat KABAKLI’nýn sazý ve sözü ile katýldýðý program sekizyüz kiþinin katýlýmý ile Keçiören Halil Ýbrahim Sofrasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Yemekte, açýþ konuþmasýný Türkân HACALOÐLU yapmýþ, daha sonra sýra ile þehit aileleri yetkilileri, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut ALTINOK ve eski Genelkurmay Baþkaný Doðan GÜREÞ konuþmuþtur.

27 Ekim 2005 – Þube lokalinde, Uðurcan Küçükaðaoðlu’nun baðlamasý eþliðinde, ünlü halk türküleri sanatçýlarý Seyit Al ile Cavit Tebrizli türküler ve marþlar söylemiþlerdir.
5 Ekim 2005 – Þubemiz, Ramazan boyunca, bir ay üniversite öðrencilerine iftar yemeði vermiþtir. Türk dünyasýndan gelen öðrencilerin de katýldýðý iftar yemekleri 40–70 kiþi arasýnda deðiþmiþtir.
Yemekten sonra, bir ay boyunca Þubemiz lokalinde her akþam, deðiþik þahsiyetlerle sohbetler yapýlmýþ, saz ve sözlerle oyun havalarý çalýnmýþ ve türküler söylenmiþ, þiirlerler okunmuþtur.
6 Mayýs 2005 - Þubemiz, Ankara Ticaret Odasýnda 28 Aralýk 2004'te yapýlan Ziya Gökalp yazý yarýþmasýna katýlan öðrencilere, ailelerine ve lise müdürlerine bir yemek vermiþtir. Yüz elli kiþilik yemekte Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýlarý, Vali muavinleri, Ankara Millî Eðitim Müdür ve yardýmcýlarý hazýr bulunmuþtur. Toplantýda, Ankara Þubesinin yayýnladýðý kitaplar öðrencilere daðýtýlmýþtýr.
3 Mayýs 2005 - Þubemiz, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde Türkçülük Bayramý dolayýsýyla, beþyüz kiþinin katýldýðý Dostluk ve Dayanýþma yemeði tertip etmiþtir. Baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu'nun açýþ konuþmasýndan sonra Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Nevzat Kösoðlu "Yükselen Deðer: Milliyetçilik" konusundaki konferansýný vermiþtir.
Bilahare, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sanatçýlarý, Armaðan Elçi ve Günay Þimþek, okuduklarý türkülerle, yemekli toplantý sona ermiþtir.
10 Aralýk 2004 - Þubemiz 10 Aralýk 2004 Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde beþyüz kiþilik
yemekli toplantý düzenlemiþtir. Takdimciliðini Türk Ocaklarý Genel Sekreter Yardýmcýsý Dr. Bülent Aksoy'un yaptýðý yemekli toplantýyý, Þube Baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu'nun heyecanlý ve duygulu açýþ konuþmasý takip etmiþ, daha sonra þair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler, "Ses Bayraðýmýz: Türkçemiz" konulu bir buçuk saat süren konferansý ile toplantýnýn birinci bölümü sona ermiþtir. Bu arada Yavuz Bülent Bâkiler'e Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin þükran plâketi, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok tarafýndan verilmiþtir.
Toplantýnýn ikinci bölümünde, Türk Ocaklarý Ankara Þubesinde Devlet Tiyatrolarý rejisörlerinden Ensar Kýlýç'ýn yönetiminde yapýlan "Güzel Konuþma Kursu" na katýlan onaltý kiþiye sertifikalarý verilmiþ, ayrýca Ensar Kýlýç'a Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin þükran plâketi Türk Ocaklarý Genel Muhasibi Galip Tamur tarafýndan takdim edilmiþtir. Yemekli toplantýnýn ikinci bölümünde tanýnmýþ sanatçý Esat Kabaklý, sazý ve sözüyle, bir buçuk saat süre ile, þarkýlar, türküler söylemiþtir. Daha sonra Türk Ocaklarý Ankara Þubesinin þükran niþanesi olan plâketi, Kamu-Sen Genel Baþkaný Bircan Akyýldýz tarafýndan sanatçý Esat Kabaklý'ya verilmiþtir.
13 Mart 2004 - Þubemiz, Gazi Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yemekli bir toplantý düzenlemiþtir. Beþyüz kiþinin katýldýðý toplantýda, þube baþkanýmýzýn açýþ konuþmasýndan sonra, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rýza Ayhan katýlýmcýlara hitap etmiþ, bilâhare eski bakanlardan Kâmran Ýnan, "Kýbrýs ve Kuzey Irak" konulu konferansýný vermiþtir. Konferansý müteakip Türk halk müziðinin tanýnmýþ sanatçýlarý Mehmet Özbek ile Abdurrahman Kýzýlay, Kerkük türkülerini terennüm etmiþlerdir.

GEZÝLER

6 Mayýs 2005 -Þubemiz, Türkân Hacaloðlu'nun baþkanlýðýnda, elli kiþilik bir gençlik gurubu ile Söðüt ve Bursa'ya gitmiþtir. Ýki gün süren gezide, Söðüt'ün, Bilecik'in, Bozüyük'ün ve Bursa'nýn tarihî eserleri ziyaret edilmiþ, þehir gezilmiþtir.
24 Nisan 2005 - Ankara Þubemizin gençleri ile Çanakkale'ye giden ekibimizin TRT ile yaptýðý belgesel, TRT 2'de gösterilmiþtir. Yarým saat süren belgeselde þubemizin adý zikredilmiþ, ekrana yazýlmýþtýr.
14 Nisan 2005 - Ankara Þubemiz, 45 kiþilik bir gençlik gurubunu, Çanakkale'ye götürmüþtür.Üç gün süren gezi, TRT ile ortaklaþa yapýlmýþ ve "belgesel" çekilmiþtir. Baþkanýmýz Türkân Hacaloðlu ve yönetim kurulu üyemiz Dr. Uður Gönülalan'ýn yönetimindeki gençlik gurubu Çanakkale'nin þehidliklerini, tarihî savaþ sahnelerini ziyaret etmiþlerdir.

2 Mayýs 2004 - "3 Mayýs Türkçülük Bayramý" münasebetiyle Gerede, Esentepe'de yüzelli gencin katýldýðý þölen düzenlenmiþtir. Þube baþkanýnýn yaptýðý konuþmadan sonra gençler oyunlar oynayarak, þarkýlar, türküler söyleyerek bayramýn renkli ve hareketli geçmesini saðlamýþlardýr.

BASIN - TV

24 Mart 2005 - Þube baþkanýmýz, ART televizyonunun canlý yayýnýnda, Türk Ocaklarýnýn çalýþmalarýný ve hedeflerini anlatan bir konuþma yapmýþtýr.

KURSLAR

2 Nisan 2005 - Þubemiz lokalinde "Rusça" kursu açýlmýþtýr. Kursa 22 kiþi katýlmýþtýr
11 Mart 2004 - Þube lokalinde "baðlama kursu" açýlmýþtýr. Kursa üç öðrenci katýlmýþ, daha sonra onlar da gelmemiþlerdir.
10 Mart 2004 - Devlet Tiyatrosu sanatçýsý Ensar Kýlýç yönetiminde "Güzel Konuþma Kursu" baþlatýlmýþtýr. Kýrkbeþ öðrencinin katýldýðý kurs, Mayýs sonunda sona ermiþtir.

 
PANELLER
10 Aralýk 2006 - Millî Kütüphane’nin kuruluþunun 60. yýlý münasebetiyle “Ýmparatorluktan        Millî Devlete Geçiþ” konulu üç saat süren panel, kalabalýk bir dinleyici  kitlesinin huzurunda gerçekleþtirilmiþ, soru ve cevaplarla sona ermiþtir.
Millî Kütüphane Konferans Salonu         -        Saat 14.00
Açýþ Konuþmasý :Türkân HACALOÐLU

Oturum Baþkaný : Nuri GÜRGÜR (Türk Ocaklarý Genel Baþkaný)

Konuþmacýlar    :
  •  
  •  
 • Paylaş


  ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 101. YILINDA ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ
  Milletimiz tarih boyunca çeşitli ve sayısız badirelerden geçmiştir. Bu badirelerin her biri birbirinden ıstıraplı ve kanlı olmuştur. Ama bu ıstıraplı günler bizi birbirimize sımsıkı kenetleyen ve birbirimizi sevmeye sevk eden birer vesile olmuşlardır.  Devamı...

  İSTİKLÂL MARŞI KABULU

  Yayınlar

  Sosyal medya